1863
2013
Muziekvereniging Harmonie Ootburg

informatie

Informatie

150 jaar Muziekvereniging “Harmonie” Oostburg:

Op 10 september 1863 werd op initiatief van de heer D.F. de Pauw besloten tot het oprichten van een muziekvereniging in Oostburg, genaamd "Harmonie". Een eerste muziekuitvoering vond plaats op 1 Januari 1864 op de Markt te Oostburg en vormde een start voor een reeks van optredens tot 1875 in zowel Zeeuwsch- als Belgisch-Vlaanderen.

Na 1890 ontstond een samenwerking met de zangvereniging “Tot Oefening en Uitspanning". De gezamenlijke uitvoering op 11 februari 1892 werd een groot succes. In 1897 werd een reis naar Brussel gemaakt, hetgeen toen een geweldige gebeurtenis was. Eerst moest men in rijtuigen naar Draaibrug; daar stapte men op de tram naar Maldegem vanwaar de reis verder per trein naar Brussel volgde.

Ook na 1900 bleef "Harmonie" actief, getuige onder meer het nieuwe vaandel dat in 1904 werd aangeschaft. In 1922 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours georganiseerd door de toenmalige Bond van Muziekverenigingen in West Zeeuws-Vlaanderen. Onder leiding van dirigent C. Schijve werd "Harmonie” in de jaren ’20 van de vorige eeuw hèt topkorps van Zeeuws-Vlaanderen. In 1926 wordt het hoogst aantal punten behaald in de Tweede afdeling; in 1928 en 1929 in de Eerste afdeling en in 1931 en 1932 in de afdeling Uitmuntendheid. De door de Bond uitgeloofde wisselbeker 'was nu eigendom van de vereniging geworden. Tevens is in 1928 deelgenomen aan een groot internationaal concours te Hulst waar in de afdeling Uitmuntendheid een mooie eerste prijs werd behaald met als ereprijs een zilveren lauwertak en 75,-- gulden voor de vereniging. Ook in de jaren 1930-1940 bleef het hoge muzikale niveau gehandhaafd. Zo werd in 1934, 1937 en 1939 het hoogst aantal punten gespeeld op het Bondsconcours, alle in de hoogste, de Ere afdeling.

Tijdens de oorlogsjaren werd enkel in 1941 en 1942 een uitvoering gegeven. Verder waren er geen activiteiten mogelijk zodat in 1945, toen Koningin Wilhelmina in Zeeuws-Vlaanderen aankwam, geen “acte de présence” kon gegeven. Toch werd in 1945 geprobeerd muziek te maken, hetgeen mede dankzij de hulp van enkele muzikanten van "Uit het Volk, Voor het Volk" uit Breskens, slaagde. In 1947 konden weer instrumenten worden aangeschaft door uitkeringen van het “Fonds Noodgebieden" en het “Besluit op de materiële oorlogsschade”.

Ondanks vele problemen en een gebrek aan muzikanten werd in 1949 deelgenomen aan het Bondsconcours, nu van de Bond van muziekverenigingen in Zeeuws-Vlaanderen. Het resultaat: een eerste prijs in de Ere afdeling hetgeen zeker een succes was te noemen. In 1951 werd een tamboerkorps opgericht waarvan de leden werden geïnstrueerd door de heer L. Corrée. Dit korps bleek stellig een aanwinst voor de vereniging.

In 1963 wordt in garage ’t Westen voor het eerst een zaalconcours door “Harmonie” georganiseerd, dit mede in het kader van het 100 jarig bestaan van de vereniging.

In 1966 wordt deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. “Harmonie” behaalde een tweede prijs in de derde afdeling Uitmuntendheid. Voor het overige wordt in de jaren 1964, 1965, 1966, 1967 en 1968 het Bondsconcours bezocht met overwegend positief resultaat. De drumband is deze jaren gestaag vooruit aan het gaan, getuige onder meer het toenemend aantal optredens bij “drumbandschouws”. Uiteindelijk gaat ook de drumband op concours op 1 mei 1967 in Oostburg met als resultaat een eerste prijs in de derde afdeling.

Tijdens de jaarvergadering 1969 concludeert voorzitter A.W. Gossije met bloedend hart dat de fanfare door te geringe belangstelling ondoenlijk kan worden voortgezet. Op 8 oktober 1969 valt het doek definitief: er waren te weinig mensen om te kunnen repeteren. 10 november 1969 besluit het bestuur de fanfare te ontbinden. De vereniging wordt door de drumband voortgezet.

Aan het begin van de jaren zeventig heeft de drumband veel leerlingen. Het bestuurlijk aspect wordt daardoor wellicht verdrongen door de technische zaken. De petten worden vervangen door collbakken. Alle straten van Oostburg worden in 1971 marcherend en spelend bezocht met als doel donateurs te werven. Dit blijkt een succes. Tevens wordt dit jaar steeds vaker samengewerkt met het Eerste Terneuzense Majoretten Peloton (ETMP), maar ook de samenwerking met “Veronica” Zuidzande ontwikkelt zich positief.

In 1972 valt het vierdaagse uitstapje naar het Franse Evron als hoogtepunt te noteren. Een week daarna, op 9 september 1972, wordt op het Bondsconcours te Yerseke in de tweede divisie een eerste prijs behaald. Daarbij kwam men slechts vier punten te kort voor het predicaat “met lof”.

Het vervoer naar optredens gaf in 1973 wel eens problemen, gezien de talrijke jeugdleden. Als drie-eenheid worden het Eerste Terneuzense Majoretten Peloton, “Harmonie” Oostburg en “Veronica” Zuidzande steeds bekender in zowel binnen- als buitenland.

Op 31 augustus 1974 speelde de drumband op het concours te Kwadendamme in de eerste divisie 216 punten bijeen. Dit betekende een eerste prijs met onderscheiding en promotie naar de Ere-divisie. Bovendien, zo bleek later, was dit landelijk het hoogst aantal behaalde punten zodat “Harmonie” het Erediploma van de Koninklijke Nederlandse Federatie van muziekverenigingen werd toegekend. Mogelijk was dit succes voor het beestuur de aanleiding om over te gaan tot de aanschaf van een geheel nieuw uniform. Begin 1975 werk dit nieuwe uniform, een kopie van het rode uniform van de Engelse Goldstream Guards, voor het eerst gedragen. Tot deze aanschaf kon worden overgegaan mede dankzij de gemeentelijke subsidie, maar vooral dankzij de vele, bijna wekelijkse optredens die de leden verzorgden. Het urenlang marcheren in een optocht van vele kilometers lang was toen bijna tweewekelijks aan de orde, dit alles om geld voor de nieuwe uniformen bijeen te krijgen.

In 1975 wordt door een vijftal leden van de drumband een eerste poging gedaan de trompet te bespelen. “Grootvaders Klok” klonk als een repeteerwekker: keer op keer, op keer, op keer, op keer...... 21 juni 1975 werd het eerst West Zeeuws-Vlaams Muziekfestival gehouden op initiatief van een drietal leden van “Harmonie”. Sindsdien heeft dit evenement een vaste plaats gekregen op de evenementenkalender. Nog steeds geldt hierbij als uitgangspunt: vóór elkaar en mèt elkaar muziek maken, dit op non-commerciële basis.

In 1976 organiseerde "Harmonie” op 4 september het KNF-Marsconcours. De organiserende vereniging deed zelf ook mee en wel in de Ere-divisie. Het resultaat was een tweede prijs.

Ook andere verenigingen kunnen van de kennis en ervaring die bij de drumband aanwezig is, gebruik maken. Enkele leden van de Breskense- en IJzendijkse drumband krijgen einde 1976 bijles bij ‘Harmonie” Oostburg. Reeds tijdens het in 1977 gehouden Muziekfestival is het mede daardoor verkregen hogere niveau bij deze bands al goed te horen. Het verhogen van het muzikale peil bij de zusterverenigingen is evenwel niet het enige doel dat men aldus nastreeft; tevens wordt daarmee voorkomen dat de eigen leden door andere verenigingen worden “weggekocht”.

Na het vernieuwen van de uniformen in 1975, volgde in 1977 tijdens de Sporthalparade in Sporthal De Veerhoek te Oostburg op 15 oktober de presentatie van het geheel vernieuwde instrumentarium. Mogelijk heeft ook dat bijgedragen aan het resultaat op het concours te Arnhem op 28 mei 1978: een eerste prijs in de Eredivisie!

Naast de optredens en repetities, komen de leden ook eens per jaar bijeen voor een gezellig samenzijn. In 1979 liep dat evenwel bijna uit op een echte rel. Ingegeven door de bekende Laurel & Hardy films werd door enkele leden het snode plan gesmeed eens echt met taarten te smijten, net als in de film!!! Als dekmantel werd daartoe tijdens de feestavond en heuse bingo georganiseerd met als hoofdprijs enkele taarten. Dankzij het meer dan overtuigend toneelspel van de mannen kregen de vrouwen bijna echt ruzie! Gelukkig begrepen de dames al snel waarom de heren die avond niet in het nette pak naar het feest wilden gaan!

Ook in 1980 werd een eerste prijs in de Eredivisie behaald op het concours te Renesse. Voorts werd dit jaar voor het eerst een echt concertoptreden door de drumband verzorgd. Dit luidde de veranderingen in die de drumband stond te wachten toen het Eerste Terneuzense Majoretten Peloton op 1 januari 1982 werd opgeheven. De drumband was daardoor genoodzaakt zich nog meer als zelfstandig opererend korps te ontwikkelen. Het feit dat een tiental ex-majorettes zich als lyristes bij “Harmonie” aanmeldden, heeft daar positief aan bijgedragen. Ook de opleiding van de lyristes wordt in eigen hand gehouden. Aldus is sindsdien spraken van Drum- en Lyrakorps “Harmonie” Oostburg. In deze samenstelling wordt in 1984 in de Introductiedivisie deelgenomen aan het concours te Sas van Gent. Dat alle begin moeilijk is, getuigt de tweede prijs en de plaatsing in de derde divisie.

1985 is het jaar van de bestuurlijke veranderingen. De heren A.W. Gossije en J.W. Boone sr. treden vanwege hun leeftijd terug, respectievelijk als voorzitter en als penningmeester. De heren J.P. de Maat en M.L. de Paauw nemen hun plaats in het bestuur in, waarvan eerstgenoemde het voorzitterschap op zich neemt.

Gezien hun verdiensten voor de vereniging worden de heren Gossije en Boone sr. tot erelid benoemd. Zonder te kort te willen doen aan de heer Boone sr. is met name de staat van dienst van heer Gossije –van 1952 tot 1985 voorzitter van de vereniging- bewonderenswaardig te noemen. Overigens hebben wij hem slechts kort als erelid in ons midden mogen hebben. Op 1 mei 1987 heeft de voltallige band hem, na zijn plotselinge overlijden op 27 april 1987, de laatste eer bewezen in de NH Kerk te Oostburg.

In de jaren ’80 is de weg ingeslagen zich te ontwikkelen a1s een "Malletband". Eenvoudig vertaald is dit een slagwerkgroep die goed in het gehoor liggende muziek, met name populaire nummers, ten gehore kan brengen.

In 1990 kon de vereniging samen met Scouting Oostburg intrek nemen in het eigen verenigingsgebouw “De Reutemeteute” aan de Baljuw Veltersweg te Oostburg. Dit gebouw is mede dankzij de inbreng van de gemeente gerealiseerd door Aannemingsbedrijf Verweij waarbij de afwerking in eigen beheer is uitgevoerd door de leden.

Jan Jansen heeft gedurende meer dan 25 jaar de technische leiding van de vereniging verzorgd. Daarnaast verzorgde hij ook de opleiding van de muzikanten. Dit viel weg toen hij in 1991 afscheid nam. Twee leden, Willem Jansen en Marcel de Paauw, volgden op dat moment de Hafabra-Opleiding slagwerk bij docent Jan Anthonisse aan de Zeeuwse Muziekschool. De positieve ervaring die zij daarbij hadden, was de aanleiding om de opleiding van nieuwe leden door de Zeeuwse Muziekschool te doen verzorgen. Mede dankzij de inzet van docent Jan Anthonisse hebben meerdere leden hun D-diploma in bezit. Dit alles betekent ook dat de eisen voor een dirigent/instructeur hoger worden gesteld.

Zo was de opvolger van Jan Jansen, de uit Maldegem afkomstige Wim Lasoen, een conservatorium geschoolde musicus. Onder zijn leiding ontwikkelde de vereniging zich verder in een bredere bezetting. Naast de melodische slagwerkinstrumenten werden er ook een begin gemaakt met een kleine blazerssectie. Dit begon met plastic fluiten, door de leden betiteld als echte fluitjes van een cent! Korte tijd na de introductie van deze fluiten werden deze vervangen door dwarsfluiten en ook piccolo’s.

In 2002 nam Bart Swimberghe de dirigeerstok over van Wim Lasoen. Onder de leiding van Bart werd gestart met het geven van concertoptredens. Eerste concert werd verzorgd in de NH Kerk aan het Kerkplein te Oostburg, dit in de vorm van een dubbelconcert samen met de Koninklijke Muzieksociëteit Aardenburgsche Fanfaren. Deze wijze van presenteren aan het publiek is goed bevallen. Daarom is het volgende jaar de overstap gemaakt naar een eigen concert in het Ledeltheater met jaarlijks een nieuw thema, een nieuwe gast en een eigen affiche en programmaboekje.

Doel is vooral om een leuk en gevarieerd programma voor een breed publiek te spelen. We doen het uiteraard voor ons eigen plezier, maar zeker ook voor de inwoners van de gemeente. Muziek maken is leuk om te doen, maar samen muziek maken is leuker en muziek maken voor een gewaardeerd publiek is het leukst!

In 2008 is het dirigentschap overgedragen aan Hans de Doelder. Hij investeert vanaf dat moment veel tijd in het maken van maatwerkarrangementen voor de individuele leden. Als gevolg daarvan zijn de jaarlijkse Ledelconcerten geëvolueerd tot volwaardig concertoptredens met als hoogtepunt het jubileumconcert op 2 november 2013 met medewerking van musicalster Maike Boerdam.

Opgemaakt voor Muziekvereniging “Harmonie” Oostburg door M. L. de Paauw


Uitnodiging

Wie belangstelling heeft om mee te spelen nodigen wij graag uit eens bij deze vereniging een kijkje nemen tijdens een oefenavond. Men repeteert op maandag van 20.00 uur tot 21.30 uur in het verenigingsgebouw “De Reutemeteute” aan de Baljuw Veltersweg te Oostburg.